Privacyverklaring

Onze privacyverklaring. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

In onze praktijk hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens.

Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier is voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen en versturen.
 • Eveneens wordt een kleine deel van de gegevens uit uw dossier gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die de zorgverzekeraar vraagt, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klantnummer en uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Consult/Chinese kruidengeneeskunde 24101/ Consult Shiatsu 24102/ Consult Acupunctuur 24104/ Consult Tuina 24105.